Athletes from Ugra on Biathlon World Championships

Athletes from Ugra on Biathlon World Championships in Holmenkollen. Photo gallery by Evgeny Tumashev.